GDPR

GDPR společnosti

Ochrana a zpracování osobních údajů

Stepa s.r.o.
Sázavská 995
Lanškroun 563 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2094


Adresa pro doručování:

Stepa s.r.o
Sázavská 995, Lanškroun 563 01
Telefonní číslo: +420 463 033 110
Kontaktní e-mail: info.stepa@stepa.cz

 

Ochrana osobních údajů

Zadáním nebo zasláním vašich osobních údajů naší společnosti nebo užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům a to až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a to se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - platném od 28.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
 


Osobními údaji jsou myšleny údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci obchodní korespondence s naší společností, registrace na našem e-shopu nebo zasláním objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Jsou to zejména jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jako je typ prohlížeče, zařízení a operační systém, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace můžeme získávat i bez registrace.


Správcem osobních údajů je Stepa s. r.o.,
se sídlem Sázavská 995,Lanškroun 563 01, IČO 46506993, registrovaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2094.


Stepa s. r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

Stepa s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se Stepou s. r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služeb a bez těchto údajů Stepa s.r.o nemůže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby realizovat.
Údaje, nutné pro výše uvedené, jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, adresa sídla a případně dodací adresa, je-li odlišná od adresy sídla,  telefon, e-mailová adresa.


Osobní údaje jsou ze strany společnosti Stepa s.r.o. pod stálou  procedurální kontrolou, která zajišťuje maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.


Stepa s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti Stepa s.r.o..
Stepa s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama Stepa s.r.o.. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Stepu s.r.o. služby spočívající v doručování zboží.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti nebo písemně na adrese sídla společnosti.


V případě, kdy Stepa s r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.